บุคลากร

Pattana Chareonying

ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

อาจารย์พัฒนะ เจริญยิ่ง

วุฒิการศึกษา:

วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ

วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์

สาขาที่ถนัด:

E-mail:phatthana.cha@lru.ac.th

Website: https://ia.edu.lru.ac.th/th/phatthana_cha/

Nopparat Phanthuwapi

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ พันธุวาปี

วุฒิการศึกษา:

ศศ.ม. การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาที่ถนัด:

E-mail:nopparat.pan@lru.ac.th

Website: https://ia.edu.lru.ac.th/th/nopparat_pan/

Siwakorn Kaewrat

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

อาจารย์ศิวกร แก้วรัตน์

วุฒิการศึกษา:

ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สาขาที่ถนัด:

E-mail:siwakorn.kae@lru.ac.th

Website: https://ia.edu.lru.ac.th/th/siwakorn_kae/

Udomphon Naudom

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมพล นาอุดม

วุฒิการศึกษา:

กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา

ค.บ. ช่างอุตสาหกรรม แขนงช่างไฟฟ้า

สาขาที่ถนัด:

E-mail:udompon.nau@lru.ac.th

Website: https://ia.edu.lru.ac.th/th/udompon_nau/

Yuttaphong Naksopon

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงษ์ นาคโสภณ

วุฒิการศึกษา:

กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา

วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์

สาขาที่ถนัด:

E-mail:yuttapong.na@lru.ac.th

Website: https://ia.edu.lru.ac.th/th/yuttapongz_na/

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH