บุคลากร

Narong Boonsirisumpun

ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Python Programming

E-mail:narong.boo@lru.ac.th

Website: http://www.cs.lru.ac.th/cs/narong.boo/

Wichai Puarungroj

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์

วุฒิการศึกษา:

Ph.D.(Computer Science) University of Manchester, UK

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่ถนัด:

Java programming

Mathematical theory

Artificial neural network

Data structure and Al

E-mail: wichai@lru.ac.th

Website: cs.sci.lru.ac.th/th/staff/wichai_pua

Kriengsak Yothapakdee

อาจารย์ประจำสาขา

ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปทส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

E-mail: kroolee@hotmail.com

Website:cs.sci.lru.ac.th/th/staff/kriengsak_yot

Chakrit Pong-inwong

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และอาจารย์ประจำสาขา

ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail:chakrit_po@hotmail.com

Website:cs.sci.lru.ac.th/th/staff/chakrit_pon

This is the heading

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และอาจารย์ประจำสาขา

xxxxxxxxxxxxx

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail:chakrit_po@hotmail.com

Website: http://eda.edu.lru.ac.th/th/wichai_pua/